- - - - - -
วันเสาร์, 13 เมษายน 2567
A+ R A-

สารจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ในศาสตร์ทางวิศวกรรมทั้งหลายแล้ว หากจะนับว่าศาสตร์ในด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ว่าเป็นสาขาทางวิศวกรรมสาขาแรกก็คงจะไม่ผิดนัก ด้วยที่อยู่อาศัยนั้นถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างจึงมีการพัฒนาขึ้นมาโดยตลอด ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนยังมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก เพื่อให้มีความสามารถทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ทัดเทียมกับสากลประเทศ ดังนั้นการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมุ่งเน้นให้นิสิตเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งจากภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้นิสิตสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่สามารถทำงานได้จริง มีทักษะในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ มีความอดทน คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ปัจจุบัน ภาควิชาฯจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา โดยสองหลักสูตรแรก เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นตามกรอบของสภาวิศวกร สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฯจัดกาเรียนการสอน ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


ภาควิชาฯมีความพร้อมในอุปกรณ์เฉพาะด้านสำหรับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยเฉพาะโครงการบริการทดสอบวัสดุที่ให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ภาควิชาฯยังมีบุคลากรที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญ โดยอาจารย์ประจำทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานสูงพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิต และมีนักเรียนทุนพัฒนาอาจารย์ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อบรรลุพันธกิจหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม การบริการวิชาการจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาทางวิศวกรรมโยธา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เพียบพร้อมทำงานในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 
ผศ. ดร. สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 

 

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory