- - - - - -
วันเสาร์, 13 เมษายน 2567
A+ R A-

ประวัติภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นภาควิชาลำดับที่สามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดรับนิสิตเข้าศึกษา ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทั้งความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมโยธาและมีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ


โดยสอนให้บัณฑิตมีความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้างและวิศวกรรมด้านอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาในปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง (CMTech) และในปีการศึกษา 2555 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีงานก่อสร้างและงานโยธา


ในปัจจุบัน ภาควิชาฯ มีนิสิตระดับปริญญาตรี วศ.บ. ภาคปกติและภาคพิเศษ นิสิต และ ทล.บ. ภาคพิเศษ และนิสิตในระดับปริญญาโท วศ.ม. ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยภาควิชาฯ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบครัน มีห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอนกรีตและโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง และห้องปฏิบัติการสำรวจ เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งยังสามารถตอบสนองการให้บริการด้านวิชาการต่อสังคมด้วย


ปัจจุบันภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจำจำนวน 13คน และอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ จำนวน 1 คน (ปฏิบัติงานสอนอยู่ 12 คน และลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ 1 คน และต่างประเทศ 1 คน) และยังมีผู้รับทุนโครงการ AUN-SeedNet และ สกอ. เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมโยธาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกจำนวน 5 คน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 คน และผู้รับทุนพัฒนาอาจารย์ ศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 1 คน ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานทั้งหมด จะมีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้น 21 คน

 

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory