- - - - - -
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567
A+ R A-

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ (TCA senior project award) ปี 4 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นิสิตปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ (TCA senior project award) ปี 4 ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย สำราญวานิช และอาจารย์ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม และได้รับรางวัลจากการประกวดดังนี้
1. รางวัลดีเด่น 1 ผลงาน พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท จากผลงานเรื่อง ‘การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้าและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง’ โดย นส.ณัฐมล แซ่ปัง และ นส.อายูมิ ซาโต้
2. รางวัลชมเชย 2 ผลงาน จากผลงานเรื่อง
      1) การศึกษาผลกระทบของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลต่อกำลังอัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล’ โดย นายศิวกร สุดสวาท และนายอัษฎางค์ ถี่ถ้วน
      2) การศึกษาผลกระทบการแทนที่ปูน(ซีเมนต์บางส่วนด้วยดินเหนียวเผาต่อกำลังอัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีต’ โดย นายสุทธิพรชัย เทพสาร และนายอินทัช ศักดิ์เจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลครั้งนี้


 

 

 

   

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดโครงการอบรมเรื่อง การเสริมกำลังโครงสร้างและการแก้ไขปัญหาฐานรากอาคาร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมการเสริมกำลังโครงสร้างและการแก้ไขปัญหาฐานรากอาคาร ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร เพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว การออกแบบฐานรากให้เหมาะสมกับสภาพชั้นดิน เพื่อรองรับน้ำหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการเสริมกำลังโครงสร้างอาคารและการแก้ไขฐานรากที่เกิดปัญหาจากการก่อสร้างจากกรณีศึกษาที่ผ่านมา ให้แก่วิศวกรโยธาและผู้ปฏิบัติงานช่างที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ไปใช้กับโครงสร้างใหม่และโครงสร้างเดิมที่ใช้งานอยู่แล้วได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป โดยในพิธีเปิดโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว ได้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ก่อนเข้าสู่การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว” วิทยากรโดย ดร.จรัญ ศรีชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา “ปัญหาความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและการเสริมกำลัง” วิทยากรโดย ดร.ปิยฉัตร ฉัตรตันใจ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ “ปัญหาฐานรากของอาคารและการแก้ไข” วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท)

+++ชมภาพกิจกรรม+++

  

 

 

 

 

 

 

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory