- - - - - -
วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566
A+ R A-

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ (TCA senior project award) ปี 4 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นิสิตปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ (TCA senior project award) ปี 4 ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย สำราญวานิช และอาจารย์ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม และได้รับรางวัลจากการประกวดดังนี้
1. รางวัลดีเด่น 1 ผลงาน พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท จากผลงานเรื่อง ‘การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้าและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง’ โดย นส.ณัฐมล แซ่ปัง และ นส.อายูมิ ซาโต้
2. รางวัลชมเชย 2 ผลงาน จากผลงานเรื่อง
      1) การศึกษาผลกระทบของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลต่อกำลังอัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล’ โดย นายศิวกร สุดสวาท และนายอัษฎางค์ ถี่ถ้วน
      2) การศึกษาผลกระทบการแทนที่ปูน(ซีเมนต์บางส่วนด้วยดินเหนียวเผาต่อกำลังอัดและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีต’ โดย นายสุทธิพรชัย เทพสาร และนายอินทัช ศักดิ์เจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลครั้งนี้


 

 

 

   

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory