- - - - - -
วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565
A+ R A-

โครงการอบรม การเสริมกำลังโครงสร้างและการแก้ไขปัญหาฐานรากอาคาร


 

+++ รายชื่อผู้เข้าอบรมทั้งหมด +++

                 

          ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว การออกแบบฐานรากให้เหมาะสมกับสภาพชั้นดินเพื่อรองรับน้ำหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการเสริมกำลังโครงสร้างอาคารและการแก้ไขฐานรากที่เกิดปัญหาจากการก่อสร้างจากกรณีศึกษาที่ผ่านมา

          ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึงได้จัดทำโครงการบริการ   วิชาการแก่สังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการเสริมกำลังโครงสร้างและการแก้ไขปัญหาฐานรากอาคาร ให้แก่วิศวกรโยธาและผู้ปฏิบัติงานช่างที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้างในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ไปใช้กับโครงสร้างใหม่และโครงสร้างเดิมที่ใช้งานอยู่แล้วได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

กำหนดการอบรม

          วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

กล่าวรายงาน โดยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เปิดการอบรม โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

09.15 – 10.30 น.

แนวทางการออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว
โดย ดร.จรัญ ศรีชัย มหาวิทยาลัยบูรพา

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

ระบบฐานรากของอาคาร
โดย ดร.ปิยฉัตร ฉัตรตันใจ มหาวิทยาลัยบูรพา

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่ชั้น 9 อาคารเกษมจาติกวณิช

13.00 – 14.30 น.

ปัญหาความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและการเสริมกำลัง
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท)

14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.15 น.

ปัญหาฐานรากของอาคารและการแก้ไข
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท)

16.15 – 16.30 น.

ถาม-ตอบ ประเด็นจากผู้เข้ารับอบรม
โดย วิทยากรผู้บรรยาย
และปิดการอบรม

                             หมายเหตุท้ายตารางอบรม:  
                                     1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                                     2. เฉพาะผู้ที่เข้าอบรมครบทั้งสี่หัวข้อบรรยาย จะมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรการอบรม จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม วิธีการลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
       1. คุณสมบัติผู้เข้าอบรมคือเป็น วิศวกรโยธา หรือผู้ปฏิบัติงานทางช่างที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
       2. วิธีการลงทะเบียนคือ กรอกแบบฟอร์มตอบรับการลงทะเบียนแล้วส่งตอบรับตามช่องทางที่ระบุในแบบฟอร์มตอบรับลงทะเบียน
       3. การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด และรับจำนวน 100 คนเท่านั้น
       4. เมื่อผู้เข้าอบรมได้รับการยืนยันสิทธิ์การตอบรับลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้าอบรมได้
           ขอความกรุณาแจ้งภาควิชาฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ เพื่อที่ภาควิชาฯ จะได้จัดสรรที่นั่งให้ผู้สนใจท่านอื่นได้อย่างทั่วถึงและไม่ตัดโอกาสท่านอื่น

 

หมายเหตุ

       1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอสงวนสิทธิ์รับผู้สมัครเข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้
       2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับผู้สมัครเข้าอบรม ตามลำดับการตอบรับลงทะเบียนและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรม โดยที่ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด
       3. กำหนดรับแบบตอบรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เท่านั้น รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น

ช่องทางส่งแบบตอบรับลงทะเบียน มีดังนี้

        1. ทางอีเมล์ถึง คุณศศิกร มหาพล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
        2. ทางไปรษณีย์ถึง

                          คุณศศิกร มหาพล
                          ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
                          169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

                                                                                                                                                          [เข้าระบบจัดการ]

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory