- - - - - -
วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566
A+ R A-

นิสิต ป.โทและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลฯ จากการประชุมระดับชาติ KU SRC 1st National Conference 2016

เมื่อวันที่ 26 สิงหาม 2559 ที่ผ่านมา Mr. Angkhaladeth Phommaseng นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความเรื่อง Performance-based plastic design and evaluation of reinforced concrete building constructed in Thailand ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559 (KU SRC 1st National Conference 2016) ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิชา Engineering โดยงานวิจัยที่นำเสนอครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร.อมรชัย ใจยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

  

  

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory