info
 21 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาทางวิศวกรรมโยธา

 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เพียบพร้อมทำงานในระดับนานาชาติ

 เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โทรศัพท์ : 0-3810-2222 ต่อ 3356
อีเมล์ : info_contact@cebuu.net
 
Top Panel
- - - - - -
วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567
< >
ปริญญาตรี ภาคปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ
สาขาฯวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาโท ภาคปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปริญญาโท 2 ปี
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ปริญญาโท 2 ปี
ปริญญาเอก ภาคปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
A+ R A-
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ (TCA senior project award) ปี 4 ประจำปี 2562
นิสิตปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมประกวดผลงานปริญญานิพนธ์ (TCA senior project award) ปี 4 ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย สำราญวานิช และอาจารย์ ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรม และได้รับรางวัลจากการประกวดาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลครั้งนี้
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดโครงการอบรมเรื่อง การเสริมกำลังโครงสร้างและการแก้ไขปัญหาฐานรากอาคาร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดโครงการอบรมเรื่อง การเสริมกำลังโครงสร้างและการแก้ไขปัญหาฐานรากอาคาร ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารเกษมจาติกวนิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยมุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและประสบการณ์การแก้ไขปัญหาสู่สังคมและวิศวกรผู้ปฏิบัติงาน
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออก
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก ที่อาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 และ23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
รศ.ดร.วิเชียร ชาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.วิเชียร ชาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในหัวข้อ “กรณีศึกษาโครสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะแวดล้อมทางทะเล”
นิสิตภาควิศวกรรมโยธา ศึกษาและดูงานระบบ Modern Sanitary Landfill
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้นำนิสิตเข้าศึกษาและดูงานระบบ Modern Sanitary Landfill ของ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (ESBEC) ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
นิสิต ป.โทและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลฯ จากการประชุมระดับชาติ KU SRC 1st National Conference 2016
Mr. Angkhaladeth Phommaseng นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความเรื่อง Performance-based plastic design and evaluation of reinforced concrete building constructed in Thailand
วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering) เป็นศาสตร์ของสาขาหนึ่งในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมการก่อสร้างตึก ตึกระฟ้า อาคาร สะพาน ถนน และระบบขนส่งอื่น ๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ .
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Gallery

ในศาสตร์ทางวิศวกรรมทั้งหลายแล้ว หากจะนับว่าศาสตร์ในด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ว่าเป็นสาขาทางวิศวกรรมสาขาแรกก็คงจะไม่ผิดนัก ด้วยที่อยู่อาศัยนั้นถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างจึงมีการพัฒนาขึ้นมาโดยตลอด ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนยังมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก เพื่อให้มีความสามารถทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ทัดเทียมกับสากลประเทศ  ... [อ่านต่อคลิก]

Contact Information

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต. แสนสุข
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2222 ต่อ 3343, 3340
อีเมล์ : info_contact@cebuu.net

Our location

 

Dr. Pattarapong Asnachinda

Assistant Professor

Structural Engineering

Dr. Arnon Wongkaew

Assistant Professor

Structural Engineering

Dr. Taweechai Sumranwanich

Associate Professor

Structural Engineering

Dr. Amornchai Jaiyong

Lecturer

Structural Engineering

Dr. Siam Yimsiri

Assistant Professor

Geological Engineering

Dr. Thamnoon Rasmeemasmuang

Assistant Professor

Water Resource Engineering

Dr. Wichian Chalee

Associate Professor

Structural Engineering

Dr. Weraporn Phongtinnaboot

Assistant Professor

Structural Engineering

Dr. Chanyut Kalakan

Assistant Professor

Water Resource Engineering

Dr. Srisunee Wuthiwongyothin

Assistant Professor

Water Resource Engineering

Dr. Thidaporn Chuosavasdi

Lecturer

Structural Engineering

Dr. Jarun Srechai

Assistant Professor

Structural Engineering

Dr. Tieng Cheewaket

Lecturer

Transportation Engineering, Survey Engineering

Dr. Noppakun Boonkrapue

Lecturer

Transportation Engineering, Survey Engineering

Dr. Surames Piriyawat

Assistant Professor

Transportation Engineering, Survey Engineering

Dr. Piti Rotwannasin

Lecturer

Transportation Engineering, Survey Engineering

Dr. Ratthaphong Meesit

Lecturer

Transportation Engineering, Survey Engineering

Dr. Wanwarang Ratanaikom

Assistant Professor

Geological Engineering

Dr. Sitthiphat Eua-Apiwatch

Assistant Professor

Geological Engineering

Dr. Piyachat Chattonjai

Assistant Professor

Geological Engineering

Dr. Petcharat Limsupreeyarat

Assistant Professor

Construction Engineering and Management